Regulamin

Regulamin Szkoły

zanim do nas przyjdziesz, zapoznaj się z regulaminem naszej szkoły

§1 (informacje ogólne)

Organizatorem szkolenia jest Faustyna Maciejewska ZdaniemPsa.pl, Petrykozy 117C, 26-307 Petrykozy, NIP 7681845735, REGON 389248738. Niniejszy Regulamin stanowi integralny załącznik do Umowy o świadczenie usług, zawieranej z Uczestnikiem. Współpraca i udział w szkoleniu są dobrowolne. Udział w szkoleniu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§2 (definicje pojęć)

  1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.zdaniempsa.pl lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w organizowanym przez niego szkoleniu, zaakceptowała niniejszy regulamin, zawarła z Organizatorem Umowę o świadczenie usług (zwaną dalej „Umową”) oraz dokonała należnej opłaty za szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora w Umowie terminie.

  2. Opiekunem jest każda osoba sprawująca opiekę nad psem podczas przebywania na terenie obiektu.

  3. Przez szkolenie rozumie się wszystkie zajęcia organizowane przez Organizatora, w tym obozy, seminaria, szkolenia i treningi grupowe, indywidualne oraz behawioralne.

  4. Opłata jest zadatkiem stanowiącym 100% ceny wybranego przez Uczestnika szkolenia i jest ujawniona w Umowie.

  5. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora stosownego zgłoszenia.

   Za datę rozpoczęcia szkolenia uznaje się planowaną datę pierwszych zajęć.

§3 (terminy i miejsce szkoleń)

 

  1. Szkolenia grupowe odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora.

  2. Szkolenia indywidualne odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem.

  3. Uczestnik godzi się na to, że daty spotkań ustalonych w harmonogramie wysyłanym przed rozpoczęciem zajęć mogą ulec zmianie w tracie trwania kursu.

  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem poprzez wiadomość SMS, wysyłaną na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

   Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia grupowego, jeśli na dane szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba osób, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

§4 (zasady uczestnictwa)

  1. W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca i chęci uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora. Opłata wpłacana jest na konto bankowe Organizatora, ujawnione w Umowie.

   Datą uiszczenia opłaty jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora. Ceny za szkolenia podane są na stronie internetowej www.zdaniempsa.pl

  2. Liczba Uczestników szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba Uczestników szkoleń grupowych wynosi 3, maksymalna 10.

  3. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa na Szkoleniu, a w razie spóźnienia zobowiązany jest do poinformowania o jego wielkości Organizatora/Prowadzącego za pośrednictwem wiadomości sms.

  4. Organizator w trakcie kursu pracuje używając pozytywnych metod szkoleniowych – nie prowadzi szkoleń oraz konsultacji behawioralnych z psami posiadającymi założone przez Uczestników kolczatki, łańcuszki zaciskowe, obroże elektryczne lub inne awersyjne narzędzia bez porozumienia z Organizatorem.

  5. Szkolenia są skierowane do osób pełnoletnich.

  6. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie (powyżej 15 roku życia) za pisemną zgodą opiekuna prawnego oraz dzieci powyżej 5 roku życia, które muszą znajdować się cały czas pod opieką osoby dorosłej, zachować ciszę oraz stosować się do zaleceń Organizatora.

  7. W szkoleniach Uczestnikowi mogą towarzyszyć osoby trzecie, które mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać poleceń trenera. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

  8. Uczestnik odpowiada finansowo za wyrządzone przez psa szkody, w tym między innymi: uszkodzenie znajdujących się na placu treningowym przeszkód, uszkodzenie narzędzi szkoleniowych, wykopane na terenie obiektu dziury, uszkodzenie czyichś rzeczy, elementów odzieży.

  9. Na szkolenia grupowe nie są przyjmowane bez porozumienia z Organizatorem psy agresywne w stosunku do ludzi i innych psów.

  10. Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do sprawowania kontroli nad swoim psem. W przypadku psów agresywnych w stosunku do innych psów lub ludzi, pies podczas szkoleń musi być na smyczy, lub na smyczy i w kagańcu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada przewodnik psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego).

  11. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w Szkoleniach oraz regularnego i codziennego prowadzenia szkolenia psa w domu według zaleceń Organizatora. Organizator dokłada wszelkich starań, aby Szkolenie było efektywne.

   Szkolenie prowadzone przez Organizatora nie jest gwarantem rozwiązania wszelkich problemów behawioralnych bądź osiągnięcia pożądanych celów treningowych.

  12. W czasie trwania szkolenia zabrania się:

 

  • prowadzenia psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym lub obroży elektrycznej bez porozumienia z Organizatorem,
  • korzystania ze smyczy typu flexi bez porozumienia z Organizatorem,
  • spuszczania psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą Organizatora,
  • kontaktowania się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora oraz opiekuna danego psa,
  • dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
  • używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.


   13. W czasie trwania szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:

 1.  
  • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, z wyjątkiem szczeniąt, które nie muszą mieć kompletu szczepień,
  • poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
  • prowadzić swojego psa na smyczy (minimum 1,8 m) oraz w szelkach lub klasycznej obroży,
  • zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę do picia oraz odpowiednie zabawki, którymi można przeciągać się z psami,
  • sprzątać po swoim psie, a uprzątnięte odchody wyrzucać do przeznaczonego do tego miejsca
  • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
  • poinformować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
  • przestrzegać poleceń Organizatora, aktywnie uczestniczyć w zajęciach


 • 14.  Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy uczestników szkolenia bez możliwości zwrotu opłaty za szkolenie. 

§5 (zasady rezygnacji i nieobecności)

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia, co należy zgłosić Organizatorowi w formie mailowej lub telefonicznej (535 562 919, hejka@zdaniempsa.pl).

 2. Niedokonanie opłaty za szkolenie w wyznaczonym w Umowie terminie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.

 3. W wypadku rezygnacji Uczestnika z kursu w trakcie jego trwania Organizator nie ponosi kosztów z tym związanych i nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za kurs.

 4. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie do:

   • 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za kurs,
   • w terminie późniejszym niż 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu opłata nie podlega zwrotowi. 


 5. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w najbliższym terminie wskazanym przez Organizatora.

 6. Istnieje jednorazowa w trakcie trwania całego szkolenia możliwość zmiany terminu z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.

 7. Nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika na szkoleniu skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć.
 •  
 •  

§6 (czas trwania zajęć)

  1. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania programu szkolenia w ciągu 6 miesięcy od zawartej w Umowie daty rozpoczęcia kursu.

  2. Minimum 3 dni przed ustalonym terminem szkolenia Organizator przekazuje Uczestnikowi informacje organizacyjne dotyczące wybranego szkolenia poprzez wiadomość email wysyłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

  3. Pojedyncze zajęcia w trakcie szkolenia grupowego trwają 60 – 75 minut.

  4. Pojedyncze zajęcia w trakcie szkolenia indywidualnego trwają około 60 minut.
   Pojedyncze zajęcia w trakcie konsultacji behawioralnej trwają około 90 – 120 minut.

§7 (zasady ogólne)

  1. Teren obiektu jest monitorowany.

  2. W wypadku oddania moczu przez psa na terenie obiektu lub na element jego infrastruktury, Opiekun zobowiązany jest do bezzwłocznego opłukania tego miejsca wodą, a w przypadku elementu infrastruktury – umycia tego elementu wodą i chemią przeznaczoną do tego, znajdującą się na terenie obiektu.

  3. W wypadku wypróżnienia się psa na terenie obiektu, Opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego uprzątnięcia nieczystości do woreczka i do wyrzucenia go do odpowiednio oznaczonego pojemnika oraz opłukania tego miejsca wodą.

  4. Nieuprzątnięcie po psie nieczystości będzie skutkowało nałożeniem kary na Opiekuna w wysokości 150zł.

  5. Na terenie obiektu, oraz w jego obrębie istnieje bezwzględny zakaz kopania dziur. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie skutkowało nałożeniem kary na Opiekuna w wysokości 150zł.

  6. Na terenie obiektu, oraz w jego obrębie istnieje bezwzględny nakaz prowadzenia psów na smyczy. Wyjątkiem są psy będące w trakcie treningu, które zostały odpięte ze smyczy w celu realizacji szkolenia.

  7. W godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych należy ograniczać szczekanie psów i uciążliwe dla otoczenia hałasy.

  8. Należy zgłaszać wszystkie usterki i uszkodzone elementy infrastruktury obiektu na bieżąco poprzez wiadomość email lub sms hejka@zdaniempsa.pl; 535 562 919).

  9. Na terenie obiektu i wokół niego należy zachować czystość i nie zostawiać śmieci w niewyznaczonych do tego miejscach.

  10. Na terenie wokół obiektu obowiązuje nakaz sprzątania nieczystości po psach.

  11. Opiekun zobowiązany jest do sprawowania kontroli nad swoim psem. W przypadku psów agresywnych w stosunku do innych psów lub ludzi, pies podczas szkoleń musi być na smyczy, lub na smyczy i w kagańcu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada opiekun psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego).

  12. Opiekun odpowiada finansowo za wyrządzone przez psa szkody, w tym między innymi: uszkodzenie znajdujących się na terenie obiektu treningowym przeszkód, uszkodzenie narzędzi szkoleniowych, wykopane na terenie obiektu dziury, uszkodzenie czyichś rzeczy, elementów odzieży.

§8 (RODO i prawa autorskie)

  1. Uczestnik szkolenia nie może powielać ani rozpowszechniać otrzymanych od Organizatora materiałów.

  2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i/lub filmów w trakcie zajęć oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

  3. W przypadku braku zgody – uczestnik szkolenia ma obowiązek poinformować o tym Organizatora.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą jest Faustyna Maciejewska ZdaniemPsa.pl z siedzibą w Petrykozach, Petrykozy 117C, 20-307 Petrykozy, posiadająca NIP  7681845735, Regon 389248738.

 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Na zasadach określonych w Regulaminie usługodawca umożliwia usługobiorcy zakup usług i korzystanie z usług aktualnie dostępnych w serwisie.

 5. Szczegółowe informacje na temat danej usługi znajdują się każdorazowo w ich opisie. Opis zawiera w szczególności informacje na temat ceny i podstawowych cech usługi.

  Definicje

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się usługobiorca.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Określone uprawnienia przysługujące na gruncie niniejszego Regulaminu Konsumentowi mogą przysługiwać także jednoosobowemu przedsiębiorcy, jednak wyłącznie w przypadkach i w zakresie, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że określone prawa przysługujące Konsumentowi przysługują również jednoosobowemu przedsiębiorcy zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 3. Serwis – strona internetowa usługodawcy, która dostępna jest pod adresem www.zdaniempsa.pl.

 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie dotycząca świadczenia jednej lub kilku usług wskazanych poniżej w ust. 6.

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość.

 6. Usługi – poniższe usługi świadczone drogą elektroniczną odpłatnie przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy:

 • rezerwacja szkolenia stacjonarnego;
 • rezerwacja szkolenia online;
 • rezerwacja spotkania indywidualnego;
 • rezerwacja konsultacji behawioralnej;
 • rezerwacja treningu grupowego;
 • rezerwacja treningu indywidualnego;

 1. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca – Faustyna Maciejewska ZDANIEMPSA.PL.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Serwisu, określające w szczególności rodzaj i ilość Usług zamawianych przez Usługobiorcę oraz pozostałe dane, w tym dotyczące Usługobiorcy niezbędne do złożenia Zamówienia.

 Usługi

 1. Zamówienie Usług przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu. Korzystając z Usług wskazanych w § 2 ust. 4 lit. a-o Usługobiorca może dokonać zawarcia Umowy zawartej na odległość. Usługa wskazana w § 2 ust. 4 lit. p przedmiotem Umowy zawartej na odległość w związku z Usługą wskazaną w § 2 ust. 4 lit. b.

 2. Usługobiorca może korzystać z Usługi z zastrzeżeniem, że spełnia wymagania techniczne określone w § 4 Regulaminu.

 3. Zamówienie zostaje złożone po uzupełnieniu niezbędnych danych w formularzu oraz potwierdzeniu akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie kwadratu w odpowiednim miejscu pod formularzem, z momentem naciśnięcia przez Usługobiorcę odpowiedniego przycisku potwierdzającego ostateczne złożenie Zamówienia.

 4. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę ww. wiadomości pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa zawarta na odległość. Warunkiem spełnienia świadczenia przez Usługodawcę jest dokonanie przez Usługobiorcę zapłaty w terminie i na zasadach wynikających z Regulaminu.

 1. Usługobiorca może dokonać płatności poprzez:

 • przelew tradycyjny;
 • Tpay;
 • inne formy płatności udostępnione przez Usługodawcę.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

 2. Usługobiorca, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien dokonać płatności w ciągu 5 od otrzymania wiadomości z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

 3. Usługobiorca, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem Tpay, powinien dokonać płatności niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności Tpay, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

 4. Zapłata za szkolenie online nie może być dokonana później niż na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie może być anulowane przez Usługodawcę, a informacja o tym jest wysyłana do Usługobiorcy na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

 5. Formularz zamówienia szkolenia umożliwia Usługobiorcy wskazanie osób, które będą uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu. Usługobiorca odpowiada za legalność pozyskania i przekazania danych osobowych tych osób Usługodawcy.

 Wymagania techniczne na potrzeby korzystania z Usług

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps);
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne Usługobiorcy, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

 2. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

 Szczegółowe warunki dotyczące szkoleń online

 1. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi w postaci szkolenia na podanych poniżej warunkach:

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu do 10 dni przed jego rozpoczęciem odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Usługobiorcę;
 • rezygnacja ze szkolenia mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Usługobiorcy pełnymi kosztami uczestnictwa.

 1. Uprawnienie do rezygnacji z udziału w szkoleniu, o którym mowa powyżej, nie przysługuje po otrzymaniu przez Usługobiorcę od Usługodawcy linku dostępowego do webinaru.

 2. Zasady rezygnacji ze szkolenia opisane w Regulaminie zastępują wszelkie inne dyspozytywne podstawy do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy zawartej na odległość przez Usługobiorcę, bądź odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy zawartej na odległość. Powyższe nie narusza jednak uprawnień przysługujących Konsumentowi.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Konsument jest uprawniony w terminie 10 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przez wysłanie pisma pocztą na adres: Faustyna Maciejewska ZDANIEMPSA.PL, Petrykozy 117C, 26-307 Petrykozy, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hejka@zdaniempsa.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każdej ze stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 3. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną uważana jest za niezawartą.

Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na konserwację Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.

 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

 4. Usługobiorca jest objęty ustawowym zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

Dostawa

 1. Treści w formie cyfrowej, w tym linki do szkoleń online udostępniane są poprzez przesłanie odpowiednich plików lub linków na adres e-mail Usługobiorcy podany przy składaniu Zamówienia.

 2. Link z dostępem do webinaru zostanie wysłany Usługobiorcy w formie cyfrowej w terminie nie później niż 3 dni przed planowaną datą szkolenia, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

Reklamacja

 1. Konsument może złożyć reklamację w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przez wysłanie pisma pocztą na adres: Faustyna Maciejewska ZDANIEMPSA.PL, Petrykozy 177C, 26-307 Petrykozy, z dopiskiem „Reklamacja” lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hejka@zdaniempsa.pl.

 2. Reklamacje bez wskazania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

 4. Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR dostępna jest tutaj).

                                     

Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług

 1. Podstawowymi zagrożeniami dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla Usługobiorcy, są w szczególności, lecz niewyłącznie:

 2. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

 3. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Usługobiorcę;

 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Usługobiorcy;

 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

 6. sniffing, to jest niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera, czyli programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w Internecie;

 7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej.

Postanowienia końcowe

 1. Jest to pierwsza wersja Regulaminu, która obowiązuje od 26.01.2024 r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu:

 3. ze względu na konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

 4. na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Regulaminu);

 5. wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

 6. ze względu na konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;

 7. ze względu na zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych;

 8. na skutej istotnej zmiany warunków rynkowych;

 9. z uwagi na wprowadzenie do oferty lub wycofanie z oferty Usług,

 10. ze względu na zmiany oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, zmiany w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania Usługodawcy.

 11. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 12. 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany regulaminu Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy wyciąg zmian w Regulaminie. W celu dalszego korzystania z Usług Usługobiorca powinien zaakceptować zmiany. Brak akceptacji zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Usługobiorcy z Usług.

Masz pytania?

Napisz do nas!

Czas oczekiwania na odpowiedź to zwykle 24 godziny.
Nie odbieram telefonu? Napisz maila – odpowiem, jak tylko będę mogła : )

Jeżeli chcesz zgłosić się na kurs, wypełnij proszę

Nasze dane

tel. 570 076 217
hejka@zdaniempsa.pl

Faustyna Maciejewska – trener psów | Szkolenie Psów Łódź

ZdaniemPsa.pl |  NIP: 7681845735
nr konta: 71 1020 3916 0000 0802 0317 2988 | tytuł: imię osoby zgłaszającej + imię psa + nazwa kursu

Follow Us

Nasz adres

ul. Solidarności Walszącej 15 (Łódź - Górna)

hejka@zdaniempsa.pl